Erik XIVErik XIV

Så här skriver svenske kungen Erik XIV om händelserna i Ronneby 1564:


"Vattnet i älven var rött av blod utav de döde kroppar. Och vore fienderna så försagde, att man föge omak hade för dem, utan man stack uti dem såsom enhop vildsvin, och skonade ingen utan slog ihjäl alle varaktige, så att i staden blevo mer än tutusen man om halsen förutan någre kvinnor och barn, vilke de amäktige finnar sloge ihjäl" 

Så här skriver dansken Jon Tursen 1570 om händelserna i Ronneby 1564:

"Saa begynte da de Svenske langt for dag at skiude ild paa Byen med store fyrmøser, och aldrig holt op eller loed aff at skiude ild, førend meste parten aff byen stod ald i lius lue. Och da di Suenske fornumme at mange aff borgerne gauffue sig ind fra voldene at slycke ilden, da giorde de strax anfald till byen med ald deris mact och vunde byen hasteligen, der klocken vor ved 7 om morgonen, och giorde der saa stort it mord baade paa mend och quinder, piger och børn, och sparede ingen huerken unge eller gamle, med sognepresten, huilcken de sloge ihiell midt i kirckedøren.

Och quinderne, som de løbe paa gaderne och haffde deris spede børn paa armene, och de, som laa wdj barselseng, toge de Suenske børnene och kaste dennem paa ilden, och quinderne sloge de ihiel, till saa lenge at de tydske knecte saae dette ynkeleige mord. Saa ginge de strax til Felt Øffuersten och talde hannem haardeligen till och sagde, at de tilforne haffde vaerit wdj mange krige, baade huos hedninge och christne, och aldrig seet saa vchristeligt it mord, som der da skeede"
 

Läs mer på Blekinge Museums sida om Nordiska sjuårskriget.

Karta